Juridische informatie

Deze website is eigendom van Britvic EMEA Limited (“Britvic”). Britvic is een toonaangevende producent van frisdranken en zoals meer bedrijven bewaart en verwerkt het informatie over personen. Britvic respecteert uw recht op privacy. Dit Privacybeleid beschrijft onze werkpraktijken met betrekking tot persoonlijke informatie over personen ("informatie") die offline dan wel online verzameld wordt, via onder andere onze website teisseire.com (“Website”), softwareapplicaties, pagina's met merkvermelding op externe platformen of elektronische berichten.

Indien u vragen of bedenkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons via de contactgegevens die onder aan dit Privacybeleid aangegeven staan.


Wie zijn we, wat doen we en hoe kunt u contact met ons opnemen?
Wij zijn een producent van frisdranken met een hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en groepsmaatschappijen over de hele wereld. Britvic PLC is de holdingmaatschappij. 

[Britvic is de gegevensbeheerder die voor uw informatie verantwoordelijk is. Wij zijn een Engelse onderneming met als ondernemingsnummer 00517211 en ons vestigingsadres is:

Breakspear Park
Breakspear Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 4TZ
Engeland


Wij staan tevens geregistreerd bij het bureau van de Engelse Information Commissioner onder registratienummer Z6054065. Britvic PLC staat ook bij het bureau van de Information Commissioner geregistreerd onder registratienummer ZA299386.]


 Voor meer informatie over ons, zie het onderdeel "About Us" op onze website op httpS://www.britvic.com/about-us/who-we-are.


Welke persoonlijke informatie verzamelen we en waarom?
De persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen valt grofweg onder de volgende categorieën:


Informatie die u vrijwillig verstrekt
Bij bepaalde gedeeltes van onze website kunt u gevraagd worden om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken: bijvoorbeeld, we kunnen u vragen om uw contactgegevens te verstrekken om een account bij ons aan te maken, om u op te geven voor het ontvangen onze marketingcommunicatie, om een vraag aan ons op te sturen en/of onze producten of website van feedback te voorzien of te evalueren. De persoonlijke informatie die u verzocht wordt te verstrekken, en de redenen waarom u gevraagd wordt om deze te verstrekken, worden op het moment dat we u om uw persoonlijke informatie vragen duidelijk gemaakt.


Informatie die we automatisch verzamelen
Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie van uw apparaat automatisch verzamelen. In bepaalde landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, wordt deze informatie binnen het kader van toepasselijke databeschermingswetgeving als persoonlijke informatie beschouwd.

In het bijzonder kan de informatie die we automatisch verzamelen gegevens bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, type browser, grove geografische locatiebepaling (bv. locatie op land of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat met onze website communiceerde, inclusief de pagina's die bezocht werden en de links die aangeklikt zijn.

Door het verzamelen van deze informatie kunnen wij beter inzicht krijgen in de bezoekers van onze website: waar ze vandaan komen en welke content op onze website voor hen interessant is. We gebruiken deze informatie voor interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren.

Deze informatie kan gedeeltelijk verzameld worden door middel van cookies en vergelijkbare traceertechnologie, zoals hieronder uitgelegd wordt bij "Cookies en soortgelijke traceertechnologie".


Informatie die we verkrijgen via externe bronnen
Het is mogelijk dat we soms persoonlijke informatie over u ontvangen via externe bronnen (inclusief bedrijven die onze wedstrijden organiseren of mediadiensten aan ons leveren), maar alleen als we geverifieerd hebben dat deze externe partijen uw toestemming hiervoor hebben of anderszins wettelijk gerechtigd of gedwongen zijn om uw persoonlijke informatie aan ons vrij te geven. 

Het soort informatie dat we via derden kunnen verzamelen kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten en we gebruiken de informatie die we van deze derden ontvangen om contact met u op te nemen als we daarvoor uw toestemming gekregen hebben.


Met wie delen we uw persoonlijke informatie?
We delen uw informatie niet met derden tenzij:

  • u daarvoor toestemming gegeven hebt;
  • het een ander bedrijf is dat bij de Britvic Group hoort, waaronder onze dochterondernemingen en moedermaatschappij (Britvic PLC) en haar dochterondernemingen zoals vastgelegd in artikel 1159 van Companies Act (Wet op Ondernemingen) 2006. Een bijgewerkte lijst van ondernemingen van de Britvic Group kunt u hier vinden: http://www.britvic.com/where-we-operate
  • Het Google Analytics (webanalyseplatform) is
  • het wetshandhavings- of overheidsinstanties zijn, of indien we van mening zijn dat het noodzakelijk is voor wettelijke redenen of om redenen van openbare veiligheid; en/of
  • het de nieuwe eigenaar is van een Britvic Group-onderneming of van activa van een onderneming van Britvic Group, in het geval van een verkoop.

 

Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke informatie
Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie zoals hierboven beschreven hangt af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarbinnen we deze verzamelen. 

Niettemin zullen we normaal gesproken alleen uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken als we uw toestemming hiervoor hebben, als we de persoonlijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van een contract met u, of als verwerking in ons rechtmatige belang is en dit uw eigen belang met betrekking tot databescherming of fundamentele rechten en vrijheden niet overschrijdt. 

Als we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan een wettelijk vereiste om een contract met u uit te voeren, zullen we dit op dat moment duidelijk maken en u informeren of het verstrekken van uw persoonlijke informatie al dan niet verplicht is (en ook over de mogelijke gevolgen indien u de persoonlijke informatie niet zou verstrekken). 

Op dezelfde wijze zullen wij, als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken uitgaande van onze rechtmatige belangen (of die van een derde), u op dat moment duidelijk maken wat deze rechtmatige belangen zijn.

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt met betrekking tot de rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie, neem dan contact op via de contactgegevens onder het kopje "Contact met ons opnemen" hieronder.

U hoeft uw informatie niet aan ons te geven. Maar als u dat niet doet, kunnen wij niet met u communiceren. In sommige gevallen betekent dit dat we niet op een vraag in kunnen gaan. Het kan ook uitmaken of we in kunnen gaan en kunnen reageren op kwesties die u aangekaart heeft. In andere voorkomende gevallen kan het betekenen dat u niet deel zou kunnen nemen aan een promotie of wedstrijd die we organiseren (of dat we u geen prijs kunnen opsturen als u zou winnen!).


Cookies en soortgelijke traceertechnologie
Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologie (tezamen, "Cookies") om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom, en hoe u cookies kunt beheren, zie ons Cookiebeleid.

De Website kan links naar websites en diensten van derden bevatten. Onthoud dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan, of indien u een dienst aanvraagt van een derde, dat dit Privacybeleid niet langer meer van toepassing is.

Uw browsegedrag en interacties op die andere website, of uw omgang met andere externe dienstverleners valt onder de eigen regels en beleid van die website of externe dienstverlener.

Wij monitoren, controleren of bevelen geen privacypraktijken aan van derden en we raden u aan om u in kennis te stellen van de privacypraktijken van elke website die u bezoekt of externe dienstverlener waar u mee omgaat en contact met hen op te nemen als u vragen heeft over hun privacybeleid en -werkpraktijken.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die door ons verzamelt wordt en is niet van toepassing op websites van derden en externe dienstverleners.


 Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?
Wij gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we inzetten zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat geschikt is voor het risico van het verwerken van uw informatie. 


Wij hebben een informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen ingevoerd om de persoonlijke informatie onder ons beheer te beschermen tegen:

  • onbevoegde toegang;
  • ongepast gebruik of openbaarmaking;
  • ongeoorloofde wijziging; en
  • onwettige vernietiging of onbedoeld verlies.

 

Al onze werknemers en gegevensverwerkers (d.wz. de mensen die uw persoonlijke informatie namens ons verwerken, voor de hierboven omschreven doeleinden) die er toegang tot hebben en betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke informatie, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie van alle gebruikers van de Website te respecteren.

We bewaren uw informatie slechts zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor het verzameld was. Bij het bepalen van de lengte van de bewaarperiode gaan we uit van de relevantie voor onze bedrijfsvoering en onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.


Internationale dataoverdracht
Uw persoonlijke informatie kan worden verstuurd naar, en verwerkt in, andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen databeschermingswetgeving hebben die anders is dan de wetgeving van uw land.

Met name de servers van onze Website bevinden zich in de EER (VK) en onze groepsmaatschappijen en externe dienstverleners en partners zijn wereldwijd actief https://www.britvic.com/where-we-operate. Dit betekent dat als we uw persoonlijke informatie verzamelen, dat we deze in één van deze landen kunnen verwerken.

 

Onze groepsmaatschappijen en externe partijen die uw informatie ontvangen zijn verplicht om voor afdoende beveiligingsmaatregelen te zorgen. Door informatie aan ons te verstrekken gaat u ermee akkoord dat wij (of externe partijen namens ons) uw informatie buiten de EER kunnen versturen.


Bijzondere bepalingen voor kinderen jonger dan 13 jaar
Indien u een kind bent jonger dan 13, zend ons dan GEEN informatie over uzelf, tenzij een van uw ouders of een voogd ermee akkoord gaat dat wij over deze informatie beschikken en u kunt aantonen dat zij akkoord zijn gegaan.


Telefonisch contact met ons
Als u met ons belt, wordt het gesprek opgenomen voor trainings- en kwaliteitscontroledoeleinden.


Bewaren van gegevens
Wij bewaren persoonlijke informatie die we over u verzamelen als er op dat moment sprake is van een rechtmatige zakelijke behoefte om dit te doen (bijvoorbeeld, om u van informatie te voorzien of een dienst te leveren waar u om verzocht heeft, of te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten). 

Indien we op dat moment geen rechtmatige zakelijke behoefte hebben uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen dan wel anonimiseren of, indien dit mogelijk is (bijvoorbeeld, als uw persoonlijke informatie opgeslagen in een back-up-archief) dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en vrijhouden van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.


Uw rechten inzake gegevensbescherming
U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke informatie, of deze wilt corrigeren, updaten of om verwijdering wilt verzoeken, kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje "Contact met ons opnemen" hieronder.

 Bovendien kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie, ons verzoeken om verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken of te verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonlijke informatie. Nogmaals, u kunt van deze rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het kopje "Contact met ons opnemen" hieronder.

 U heeft het recht om te weigeren om marketingberichten te ontvangen die we van tijd tot tijd versturen. U kunt van dit recht gebruik maken door te klikken op de "afmelden" of "uitschrijven"-link in de marketing-e-mails die we u sturen. Om uit te schrijven voor alle vormen van marketing (zoals reclamemateriaal per post of telemarketing) neemt u contact op via de contactgegevens onder het kopje "Contact met ons opnemen" hieronder.

 Ook kunt u, in het geval we uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, en zal evenmin van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die uitgevoerd is uitgaande van de rechtmatige gronden voor verwerking, anders dan op grond van toestemming.

 U heeft het recht om uw beklag te doen bij een gegevensbeschermingsinstantie over de verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsinstantie. (Contactgegevens voor databeschermingsinstanties in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier te vinden.)

 We gaan op alle verzoeken in die we ontvangen van personen die van hun databeschermingsrechten gebruik willen maken in overeenstemming met toepasselijke databeschermingswetgeving.


Updates voor dit Privacybeleid
We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd updaten naar aanleiding van wettelijke, technische of commerciële ontwikkelingen. Wanneer we ons Privacybeleid updaten, zullen we gepaste maatregelen nemen om u in kennis te stellen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. We zullen uw toestemming vragen voor alle materiële wijzigingen van het Privacybeleid en waar toepasselijke databeschermingswetgeving dit vereist.


Contact met ons opnemen
Indien u vragen of bedenkingen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons via de contactgegevens die onder aan dit Privacybeleid aangegeven staan. 0044 121 711 1102 

CAPTCHA protection